Algemene voorwaarden

Atkins Nutritionals, Inc. ("Atkins Nutritionals") levert u zijn diensten met inachtneming van de navolgende voorwaarden en bepalingen. Wanneer u de website van Atkins Nutritionals bezoekt of er iets aanschaft gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Indien u er niet mee instemt alle genoemde voorwaarden en bepalingen na te leven wordt u vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken.

De inhoud van deze website, inclusief de tekst, grafieken, afbeeldingen, gegevens van derden die content leveren aan Atkins Nutritionals, sponsors, leveranciers en licentiegevers (voorts collectief te noemen "Aanbieders") en ander materiaal zijn slechts voor informatieve doeleinden. De informatie op deze website is in geen enkel opzicht als medisch advies of ter vervanging van medische behandeling bedoeld. Genoemde informatie dient alleen in nauw overleg met een huisarts gebruikt te worden, zeker wanneer u medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld plaspillen of insuline. Of u zich nu wel of niet op uw streefgewicht bevindt, raadpleeg altijd eerst uw huisarts voordat u aan het Atkins dieet begint, zoals u bij ieder ander dieet ook zou doen. Uw huisarts dient laboratoriumtests uit te voeren zodat u daar rekening mee kunt houden en uw persoonlijke inname van koolhydraten daarop kunt afstemmen. Zoals bij elk dieet kunnen personen die dialyse krijgen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven niet deelnemen aan het Atkins dieet.

Niets op deze website is als medisch advies of ter vervanging van diagnose of behandeling bedoeld. Raadpleeg altijd eerst uw huisarts of andere dienstverlener in de gezondheidszorg indien u vragen heeft over uw medische toestand, uw dieet, voedingssupplementen, lichamelijke oefenschema, of welke andere zaak dan ook die aan uw gezondheid en welzijn gerelateerd is.

Privacy

Les a.u.b. ons Privacybeleid, welke tevens betrekking heeft op uw bezoek aan onze website, om meer te weten te komen over onze handelwijze.

Elektronische communicatie

Wanneer u onze website bezoekt of ons e-mails stuurt voert u elektronische communicatie met ons. U stemt ermee in elektronisch berichten van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op onze website. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch doen toekomen onder dezelfde wettelijke eisen vallen als dezelfde communicatie in schriftelijke vorm.

Beleid voor het indienen van ideën en uw communicatie met Atkins Nutritionals

Atkins Nutritionals hoort graag wat klanten denken over de producten. Houd er in uw communicatie met Atkins Nutritionals wel rekening mee dat Atkins Nutritionals geen creatieve ideeën of suggesties met betrekking tot producten en marketingplannen accepteert of overweegt, tenzij deze daar nadrukkelijk om gevraagd heeft. Verstuur daarom geen creatieve ideeën en/of originele materialen zoals productideeën of andere creatieve suggesties, ideeën, concepten of andere informatie op aan Atkins Nutritionals. Onze creatieve afdelingen lanceren voortdurend nieuwe producten, verpakkingen en marketingideeën. Het is vaak zo dat deze ideeën voordat zij gelanceerd worden jarenlang in een ontwikkelingsstadium hebben verkeerd. Indien u, per e-mail of anderszins, wenst materiaal of communicatie m.b.t. suggesties, waaronder persoonlijke gegevens, vragen en antwoorden, commentaar en dergelijke, op te sturen aan Atkins Nutritionals, dan zullen dergelijke materialen als niet-vertrouwelijk en niet-gedeponeerd behandeld worden. Daarnaast mag Atkins Nutritionals welke ideeën of concepten dan ook die naar voren komen uit uw communicatie die u om wat voor reden dan ook met Atkins Nutritionals voert gebruiken voor onder andere de ontwikkeling, fabricage en marketing van producten.

Licentie en toegang tot de website

Atkins Nutritionals gunt u een beperkte licentie voor de persoonlijke toegang tot en het persoonlijke gebruik van deze website. Het is verboden deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atkins Nutritionals te downloaden (behalve voor page caching) of in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze licentie omvat niet de herverkoop of het commercieel gebruik van deze website of zijn inhoud; welke verzameling en gebruik van welke productlijsten, -omschrijvingen of -prijzen dan ook; om het even welk afgeleid gebruik van deze website of zijn inhoud; of welk gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractiesoftware dan ook. Het is niet toegestaan deze website of welk onderdeel van deze website dan ook te reproduceren, verveelvoudigen, te kopiëren, verkopen, wederverkopen of op andere wijze te exploiteren voor welke commerciële doeleinden dan ook zonder dat Atkins Nutritionals hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is niet toegestaan welk handelsmerk, logo, of andere gedeponeerde informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, lay-out en vorm) te selecteren en te kopiëren zonder dat Atkins Nutritionals hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is niet toegestaan metatags of andere verborgen tekst waarin de naam of de handelsmerken van Atkins Nutritionals worden gebruikt te gebruiken zonder dat Atkins Nutritionals hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Alle vormen van ongeautoriseerd gebruik beëindigen de door Atkins Nutritionals gegeven toestemming of gegunde licentie. U wordt een beperkt, intrekbaar en niet-exclusief recht gegund een hyperlink naar de home page van de website van Atkins te plaatsen, zolang de link Atkins Nutritionals, zijn gelieerde ondernemingen of zijn producten en diensten niet op een foutieve, misleidende, derogatoire of anderszins aanstootgevende manier afschildert. Het is niet toegestaan het Atkins Nutritionals logo of andere gedeponeerde grafische informatie of handelsmerken als onderdeel van de link weer te geven zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven.

Uw Account

Wanneer u deze website gebruikt bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord alsmede voor het beperken van toegang tot uw computer en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die vanuit uw account of wachtwoord worden uitgevoerd. Atkins Nutritionals en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor naar goeddunken dienstverlening te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of aan te passen en bestellingen te annuleren.

Disclaimers and beperking van aansprakelijkheid

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "ZOALS HIJ IS" EN "WANNEER DEZE BESCHIKBAAR IS". ATKINS GARANDEERT EN VERKLAART NIETS, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF PERSONEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GENOEMD. VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT GEEFT ATKINS NUTRITIONALS GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN IS ATKINS NUTRITIONALS OF ZIJN AANBIEDERS AANSPRAKELIJK NAAR U OF WELKE DERDE DAN OOK VOOR WELKE INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF AANVULLENDE SCHADE(VERGOEDINGEN), WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN OPSCHORTING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, CONTRACTUEEL OF ONRECHTMATIG, WAARONDER VERWAARLOZING DIE OP WELKE MANIER DAN OOK DOOR WELK(E) VERKOCHT(E) PRODUCT OF DIENST DAN OOK DIE OP DEZE WEBSITE TE VERKRIJGEN IS WORDT VEROORZAAKT OF HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, ZELFS WANNEER ATKINS NUTRITIONALS UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDINGEN) ZICH VOOR KAN/KUNNEN DOEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ATKINS NUTRITIONALS DE PRIJS DIE U VOOR EEN PRODUCT OF DIENST HEEFT BETAALD DAT/DIE ONDERWERP IS VAN DE VORDERING OVERSTIJGEN. GEEN ENKEL MONDELING ADVIES OF GESCHREVEN INFORMATIE DIE ATKINS NUTRITIONALS, AANBIEDERS EN DERGELIJKE GEVEN KUNNEN ALS GARANTIE WORDEN OPGEVAT; DE GEBRUIKER DIENT ZICH DAN OOK NIET OP DERGELIJK(E) INFORMATIE OF ADVIES TE VERLATEN.

In geen enkel geval kan Atkins Nutritionals of welke andere partij dan ook die betrokken is bij het maken, produceren of verspreiden van deze website aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mails, fouten, gebreken, virussen, onderbrekingen in functioneren of uitzending, of welke vorm van gebrekkige nakoming dan ook, al dan niet voortkomend uit natuurrampen, communicatiefouten of diefstal van, vernieling van of onrechtmatige toegang tot archieven, programma's en diensten van deze website. De gebruiker is zich ervan bewust dat deze paragraaf betrekking heeft op alle content, waren en diensten die via deze website worden aangeboden. In staten waar de vrijwaring of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan is, is de aansprakelijkheid beperkt voor zover de wet dit toelaat.

Content van derden

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafieken, video's, lettertypen, tekeningen, audio en ander materiaal (collectief te noemen "Content"). Waar de Content door Gebruikers of derden is geleverd die niet onder Atkins Nutritionals vallen treedt Atkins Nutritional louter op als distributeur en niet als uitgever. De redactionele invloed van Atkins Nutritionals op dergelijke Content van Gebruikers en derden is niet groter dan bijvoorbeeld die van een openbare bibliotheek of een kiosk. Meningen, advies, stellingen, diensten, aanbiedingen en andere informatie die onderdeel vormt van Content die door derden en niet door Atkins Nutritionals wordt verschaft of beschikbaar wordt gemaakt zijn toe te schrijven aan de respectievelijke auteurs en distributeurs en niet aan Atkins Nutritionals. Noch Atkins Nutritionals, noch willekeurige derde, waaronder welke Aanbieder of Gebruiker van deze website dan ook, garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van welke Content dan ook, noch de verkoopbaarheid of geschiktheid ervan voor welk specifiek doel dan ook. In veel gevallen vertegenwoordigt de Content die via deze website wordt aangeboden de meningen en oordelen van de respectievelijke Aanbieder of Gebruiker die geen contract heeft met Atkins Nutritionals. Atkins Nutritionals noch onderschrijft, noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of deugdelijkheid van welk(e) mening, advies of stelling dan ook die op deze website wordt aangeboden anders dan die van de geautoriseerde medewerkers van Atkins Nutritionals. In geen enkel geval kan Atkins Nutritionals aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van verlies, schade of letsel die een Gebruiker door het gebruik van informatie op deze website heeft opgelopen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker de informatie, meningen, het advies en andere Content op deze website te evalueren en beoordelen.

Online gedrag

Gebruiker stemt ermee in deze website alleen voor rechtmatige doeleinden te gebruiken. Het is de Gebruiker verboden via deze website onwettige, kwetsende, bedreigende, grove, kwellende, lasterlijke, vulgaire, obscene, seksueel getinte, blasfemische, hatelijke, raciale, etnische of anderszins aanstootgevende uitlatingen te posten of te versturen, waaronder maar niet beperkt tot uitlatingen die gedrag aanmoedigen dat strafbaar is, burgerlijke aansprakelijkheid veroorzaakt, of anderszins een geldende plaatselijke, nationale of internationale wet overtreedt.

Wanneer Atkins Nutritionals op de hoogte wordt gesteld van vermeende inbreukmakende, lasterlijke, schadelijke, illegale of kwetsende Content, is Atkins Nutritionals gerechtigd de aantijging te onderzoeken en als enige in haar discretie ertoe over te gaan dergelijke Content van de website te verwijderen of hiertoe een verzoek te doen. Atkins Nutritionals mag elke content of elke vorm van elektronische informatie vrijgeven (i) om aan de wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; (ii) indien desbetreffende vrijgeving noodzakelijk of gepast is om de website te kunnen opereren; of (iii) om rechten of eigendommen van Atkins Nutritionals, zijn Gebruikers of Aanbieders te waarborgen.

Atkins Nutritionals behoudt zich het recht voor als enige in zijn discretie gedrag, communicatie of content te verbieden welke het schadelijk acht voor Gebruikers, deze website of welk recht dan ook van Atkins Nutritionals of welke derde dan ook, of dat welke toepasselijke wetgeving dan ook overtreedt. In afwijking van voornoemde kunnen noch Atkins Nutritionals, noch zijn Aanbieders garanderen dat dubieuze content die online is geplaatst prompt wordt verwijderd. Dienovereenkomstig aanvaardt noch Atkins Nutritionals, noch welke Aanbieder dan ook aansprakelijkheid voor welke actie of weerhouden van actie dan ook met betrekking tot gedrag, communicatie of content op deze website.

Links naar andere websites

Op deze website worden links en verwijzingen geplaatst naar websites van derden op het internet. Atkins Nutritionals heeft geen controle over deze websites en hun content. Atkins Nutritionals kan noch zal garanderen dat de content op deze websites correct, wettig en/of niet-aanstootgevend is. Atkins Nutritionals onderschrijft de content van websites van derden niet en garandeert tevens niet dat deze geen virussen bevatten of een anderszins nadelige invloed op uw computer kunnen hebben. Atkins Nutritionals aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen, producten en content van welke derden dan ook. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Wanneer u deze website gebruikt voor het zoeken naar een andere website of wanneer u deze website gebruikt om doorverwezen te worden stemt u ermee in en begrijpt u dat u Atkins Nutritionals niet aansprakelijk kunt houden voor welke schade of verliezen dan ook die hieruit voortvloeien.

Auteursrechten

Copyright (c) 1998-2008 Atkins Nutritionals, Inc. Alle materialen en inhoud van deze website (waaronder maar niet beperkt tot de tekst, tekeningen, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, dataverzamelingen en software) en de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermde materialen die volledig eigendom zijn van Atkins Nutritionals, Inc. of zijn contentleveranciers en vallen onder de bescherming van het Amerikaanse en internationale auteursrecht. Atkins Nutritionals, Inc. dwingt zijn auteursrechtelijke belangen af voor zover dit bij de wet is toegestaan en zal waar toepasselijk burgerrechtelijke en strafrechtelijke genoegdoening zoeken, waaronder genoegdoening zoals beschreven in artikelen 501 e.v. van Titel 17 van de United States Code. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

ATKINS®, ATKINS ADVANTAGE®, ATKINS ENDULGE®, het ATKINS A® logo, DR. ATKINSä, ATKINS DIEETä, ATKINS NUTRITIONAL APPROACHä en andere merken die op deze website worden getoond zijn exclusief eigendom en handelsmerken van Atkins Nutritionals, Inc. ("ANI"). ANI behoudt zich alle rechten voor. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van ANI en die op de website worden getoond zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren welke al dan niet gelieerd zijn, verbonden zijn of gesponsord worden door ANI, inclusief alle rechten die voortvloeien uit de Amerikaanse of internationale wetgeving die betrekking heeft op handelsmerken, inclusief, zonder beperkingen, Sectie 1125 van Titel 15 van de United States Code (Lanham Act Sec. 43). Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Atkins Nutritionals en die op de website worden getoond zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, welke al dan niet gelieerd zijn, verbonden zijn of gesponsord worden door Atkins Nutritionals.

Vrijwaring

U stemt ermee in Atkins Nutritionals en zijn Aanbieders te beschermen tegen en te vrijwaren van claims, handelingen of eisen, aansprakelijkheid en verrekeningen met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke vergoedingen voor processen en administratie die voortvloeien uit of vermeend voortvloeien uit het door u in strijd handelen met deze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze website is door Atkins Nutritionals gemaakt in de staat New York en wordt ook vanuit deze staat aangestuurd. Dientengevolge zijn deze disclaimers en algemene voorwaarden onderworpen aan de wetgeving in de staat New York, zonder dat deze aanleiding geeft tot onverenigbare wetgevingen. Atkins Nutritionals behoudt zich het recht voor op enig moment veranderingen aan de website en deze disclaimers en algemene voorwaarden te doen. De Gebruiker geeft hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de staat New York wanneer een proces voortvloeit uit het gebruik van of de aanschaf van een product op deze website (en stemt ermee in geen proces te beginnen met dit doel behalve in een dergelijke rechtbank), doet afstand van bezwaren tegen een dergelijk proces in een rechtbank van New York en stemt ermee in geen enkele rechtbank van New York een pleidooi of bezwaar aan te tekenen tegen een dergelijk proces op gronde van forum non conveniens.

Wijzigingen en scheidbaarheid

Atkins Nutritionals behoudt zich het recht voor op enig moment zijn website, beleid en deze algemene voorwaarden te veranderen. Deze treden onmiddellijk op het moment van publicatie op deze website in werking. Lees regelmatig deze pagina van de website door. Indien enige van deze voorwaarden en bepalingen ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar geacht worden, worden deze als scheidbaar aangemerkt. Dientengevolge blijven de overige voorwaarden en bepalingen in een dergelijk geval afdwingbaar en onverminderd van kracht.