Privacy statement

Inleiding

Atkins  International B.V. ("Atkins" ofwel hierna “ wij”, “ons”) verwerkt verschillende persoonsgegevens van jou voor uiteenlopende doeleinden. Atkins is daardoor een zogenoemde “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de (per 25 mei 2018 van kracht zijnde) Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid als: “de AVG”).

Wie zijn wij (?) / identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Atkins International B.V.
Kamer van Koophandel onder nummer: 0814 64 53,
Adres: Dokter van Wiechenweg nr. 2
Postcode: 8025 BZ te Zwolle (Overijssel)
Telefoonnummer: 038 – 455 58 60 (telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur – 17:00 uur)
E-mail: [email protected]

 

Waarom dit Privacy Statement (?)

Atkins heeft de privacy van jou als klant of als websitebezoeker hoog in het vaandel staan. Atkins wenst zorgvuldig om te gaan met alle persoonsgegevens die zij van jou ontvangt en verwerkt. In dit privacy statement leggen wij jou verder uit:

A: Welke persoonsgegevens Atkins precies van jou verwerkt;

B: Voor welke, specifieke en vooraf omschreven doelen of doeleinden Atkins jouw persoonsgegevens precies verwerkt. Wij zullen daarbij per afzonderlijk doel eveneens vermelden:

 *Op basis van welke gerechtvaardigde grondslagen wij jouw persoonsgegevens precies verwerken. De AVG kent verschillende grondslagen op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij baseren onze verwerkingen op de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:

 • jij hebt ons vooraf toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (bij het verwerken van gevoelige persoonsgegevens heb jij ons vooraf uitdrukkelijke toestemming gegeven);
 • verwerking is nodig om een met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • verwerking is nodig om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang van Atkins om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit zijn onder meer: marketing, reclame, beveiliging, IT beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten

* Hoe lang wij jouw persoonsgegevens precies zullen bewaren (niet langer dan noodzakelijk);

C: Met welke derde partijen wij jouw persoonsgegevens delen;`

D: Op welke manieren wij jouw websitebezoek in kaart brengen  

E: Welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken van buitenaf;

F: Welke rechten jij hebt als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG die je ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen

 

Ad A)    Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Atkins / wij verwerken persoonsgegevens van jou, omdat jij zelf persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in het kader van: (1) het aankopen van een product via onze webshop, (2) tijdens het bezoeken van andere onderdelen van onze website: https://www.nl.atkins.com. en/of (3), bij het inschrijven voor onze Newsletter en/of (4) of voor het aanmaken van een volledig “My Atkins” account via onze website.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens welke direct of indirect betrekking hebben op jou als natuurlijk persoon / individu. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailgegevens en dergelijke.

Wij verwerken (lang) niet altijd alle mogelijk denkbare persoonsgegevens van jou. Welke soort persoonsgegevens wij precies van je zullen (willen) verwerken, is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij als koper of als websitebezoeker kiest om te gebruiken. In onderdeel B van dit privacy statement zullen wij dat specifieker en per afzonderlijk doel verder toelichten.

Op onze website zijn namelijk meerdere opties en keuzemomenten ingebouwd wat betreft de beschikbare functionaliteiten en (support) diensten. Daarbij bepaal jij altijd zelf welke functionaliteiten en diensten je wilt gebruiken en welke persoonsgegevens jij daarvoor met ons wil delen en welke niet.

Wanneer wij vragen om de meer gevoeligere persoonsgegevens met ons te delen (om bepaalde support diensten en functionaliteiten zo effectief en persoonlijk mogelijk aan jou te kunnen verlenen), zullen wij altijd vooraf om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. Dit, om zeker te weten dat jij ermee instemt dat wij deze persoonsgegevens mogen verwerken voor de doelen die wij vooraf en duidelijk aan jou kenbaar zullen maken. Mocht een bepaald verwerkingsdoel je toch niet helemaal duidelijk zijn, dan adviseren wij je om vooraf contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens hiervoor bij het kopje Wie zijn wij (?).

Voor alle gemaakte keuzes, gegeven toestemming en aan ons verstrekte persoonsgegevens geldt: op een later tijdstip kun je die altijd weer  op dezelfde ofwel op even gemakkelijke wijze ongedaan maken of wijzigen.

Atkins heeft niet de bedoeling om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers of kopers, die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Wij raden ouders ofwel hun wettelijke vertegenwoordigers dringend aan om altijd direct toezicht te houden op al hun online activiteiten, waaronder het (mogelijk) bezoeken van onze website, gebruik maken van de daar ter beschikking gestelde diensten of functionaliteiten of het aankopen van onze producten.

Atkins verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst of functionaliteit.

 

Ad B)   Voor welke specifieke en vooraf omschreven doelen en doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Zoals gezegd, verwerken jij jouw persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Hierin kan een onderscheid worden gemaakt tussen de doeleinden die meer in algemene zin zijn omschreven en de zeer specifiek omschreven doeleinden welke direct zijn gerelateerd aan onze website . Hieronder een opsomming van de meer algemeen geformuleerde doeleinden. Daarna volgen de specifiekere, direct aan onze website gekoppelde, doeleinden.

 • Bieden van klantenservice, inclusief service rondom de aanschaf van producten via onze webshop;

 • Gepersonaliseerde aanbiedingen / gericht(er) kunnen adverteren  

 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van onze huidige en toekomstige producten;

 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze website aan klantgegevens die bij ons bekend zijn. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

 

B1        Verwerken van bestellingen via onze webshop

Tijdens het bestelproces in onze webshop op onze website, worden uw voornaam, achternaam, adres (plaats, postcode, straat en huisnummer), emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens verzameld. Dit, met als doel om onze verplichtingen als verkoper op basis van de met jou gesloten koopovereenkomst deugdelijk te kunnen nakomen, maar ook om de door jou gekochte producten te kunnen versturen. Deze gegevens worden alleen verzameld op het moment dat jij ze zelf invult en worden alleen gebruikt voor dit doel.

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw toestemming + uitvoering overeenkomst + voldoen wettelijke verplichting + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

De bij B1 vermelde persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard. Dit is een wettelijk vastgelegde fiscale bewaartermijn. Na deze termijn worden deze gegevens permanent verwijderd.

 

B2       Contactformulier
Op het moment dat jij via het contactformulier op de website contact met ons opneemt, registreren wij jouw voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer (niet verplicht). Deze persoonsgegevens worden  alleen verzameld op het moment dat jij het contactformulier invult en worden gebruikt om persoonlijk op jouw contactaanvraag te kunnen reageren.

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

De bij B2 vermelde verzamelde persoonsgegevens worden bewaard tot twee maanden na het laatste contact, zodat wij opvolging kunnen geven aan  jouw berichten. Na twee maanden gaan wij ervan uit dat wij in jouw informatiebehoefte hebben voorzien en deze persoonsgegevens langer niet meer benodigd zijn. Het staat je natuurlijk altijd vrij om ons een nieuw bericht te sturen, waarvoor dan precies hetzelfde geldt als hiervoor .

 

B3       Vragen aan diëtist

Op het moment dat jij  via het contactformulier ‘vragen aan de diëtist’ contact met ons opneemt, verzamelen wij  jouw voornaam, achternaam en emailadres. Deze gegevens worden  alleen verzameld op het moment dat jij het contactformulier invult en worden door onze diëtist gebruikt om persoonlijk op  jouw contactaanvraag te kunnen reageren. Wij zullen er op toezien dat de diëtiste jouw gegevens alleen voor dit doel zal gebruiken en niet voor andere doeleinden, alsmede dat de diëtiste vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaat.   

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw Toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

De verzamelde gegevens worden bewaard tot twee maanden na het laatste contact, zodat wij opvolging kunnen geven aan jouw berichten. Na twee maanden gaan wij ervan uit dat wij in  jouw informatiebehoefte hebben voorzien. Om  jouw privacy te waarborgen worden jouw persoonsgegevens op dat moment permanent verwijderd.  Je kunt natuurlijk altijd een nieuw bericht sturen. Als jij jouw  voortgang met de diëtist wil blijven bespreken, is het verstandig dat jij zelf de met de diëtist besproken gegevens en/of de mailwisselingen bewaart ofwel digitaal opslaat. De diëtist houdt namelijk geen dossier van jou of anderen bij.

 

B4       BMI (laten) berekenen

Op onze website is het (alleen als je een ‘My Atkins” account hebt aangemaakt, zie B5 hieronder) mogelijk jouw zogenoemde Body Mass Index (BMI) door ons te laten berekenen. Hiervoor wordt  jou vooraf gevraagd om ons toestemming te geven om jouw lichaamslengte en jouw lichaamsgewicht te mogen opslaan, te bewaren en te bewerken. Omdat dit zogenoemde gevoelige persoonsgegevens zijn in de zin van de AVG, hebben wij jouw uitdrukkelijke toestemming vooraf nodig om de BMI waardes voor jou te kunnen berekenen, op te slaan en bij te houden.  Via de website zal die vereiste toestemming aan jou worden gevraagd, zodat wij zeker weten dat we deze gegevens mogen verwerken in het kader van jouw BMI.

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om  jouw BMI te kunnen berekenen en de voortgang daarvan voor jou te kunnen bijhouden. Wij slaan deze gegevens op,  zodat jij i jouw voortgang en vorderingen in jouw eigen “My Atkins” account kan bijhouden. Jouw lichaamslengte, lichaamsgewicht en het op basis daarvan berekende BMI (en alle voortgangen daarvan) worden alleen gebruikt voor jouw BMI en zullen wij op geen enkele andere manier verwerken of delen met anderen.  

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw uitdrukkelijke toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

Wij bewaren de bij B4 genoemde gegevens voor de duur dat jij je “My Atkins” account aanhoudt. Zodra dit account wordt verwijderd op één van de wijze zoals hieronder bij B5 omschreven, worden ook al deze persoonsgegevens van jou permanent verwijderd. 

 

B5       “My Atkins” Account aanmaken en Stappen bijhouden

Op onze website is het mogelijk een “My Atkins” account aan te maken. Daarmee kun jij onder andere jouw voortgang in de verschillende Atkins fases, je BMI en dergelijke online bijhouden. Om dit te realiseren, worden de volgende persoonsgegevens van jou verzameld: voornaam, achternaam, emailadres, geslacht. Deze persoonsgegevens worden  alleen verzameld op het moment dat jij daar, tijdens het aanmaken van een “My Atkins” account, ons toestemming voor geeft.

Daarnaast vragen wij bij het aanmaken van het “My Atkins” account om jouw lichaamsgewicht en lichaamslengte op te geven. Dit, uitsluitend om jou de bij B4 genoemde faciliteit van het berekenen van jouw BMI te kunnen bieden en/of jouw vorderingen in de verschillende fases van het Atkins dieet voor jou inzichtelijk te kunnen bijhouden. Voor andere doelen worden deze twee persoonsgegevens niet gebruikt of verwerkt. Omdat deze faciliteiten standaard onderdeel uitmaken van het “My Atkins” account, zijn we verplicht om jou meteen bij het aanmaken van het account om je lichaamsgewicht en lichaamslengte te vragen. Wij zullen op dat moment ook direct kenbaar maken dat wij die gegevens uitsluitend voor de hiervoor omschreven doeleinden zullen verwerken.      

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw (uitdrukkelijke) toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:

De bij B5 genoemde persoonsgegevens worden permanent verwijderd op het moment dat jij  jouw account verwijdert of als  jij meer dan  één (1) jaar niet bent ingelogd. Jij kan je  account eenvoudig verwijderen in twee stappen door: (1) te klikken op de afmeldlink in uw “My Atkins” account en vervolgens (2) de daar genoemde aanwijzingen op te volgen en de mail te verzenden.   

 

B6       Nieuwsbrief  

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief registreren wij  jouw voornaam, achternaam en e-mailadres. Jouw voornaam en achternaam worden verzameld om de nieuwsbrief persoonlijk aan  jou te kunnen richten. Als jij je voor – en achternaam niet wil opgeven,  kun je deze velden leeg laten. Jouw e-mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief naar jou te kunnen verzenden. Voor al deze persoonsgegevens geldt, dat deze alleen worden verzameld op het moment dat  jij deze gegevens zelf invult.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is mogelijk door in één van de ontvangen digitale nieuwsbrieven helemaal naar beneden te scrollen en te klikken op: ‘Uitschrijven voor deze nieuwsbrief’. Als u de nieuwsbrief langer dan zes maanden niet opent, worden uw persoonsgegevens automatisch en permanent uit ons systeem verwijderd en ontvangt u vanaf dat moment geen nieuwsbrieven meer.

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw uitdrukkelijke toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Daarna worden deze persoonsgegevens permanent verwijderd.  

 

B7       Atkins Forum  

Op onze website is het mogelijk om gebruik te maken van - of deel te nemen aan ons Atkins Forum. Dit forum is een online platform waarmee jij jouw Atkins ervaringen kan delen met onze diëtist en met alle andere forumleden.

Voordat jij als deelnemer gebruik gaat maken van het forum, zullen wij je op onze website er op wijzen dat deelname aan het forum betekent dat: (1) jij uitdrukkelijk en vooraf toestemming verleent aan ons om alle door jou ingevoerde gegevens te delen met – en door te zenden aan de diëtiste en aan alle andere forumdeelnemers. Dit, ook omdat de kans groot is dat jij gevoelige(re) persoonsgegevens over jouw gezondheid  op het forum plaatst en (2) dat jij beseft en er mee instemt dat alles wat jij op het forum meedeelt of plaatst, ook openbaar is en ook door niet – geregistreerde websitebezoekers kan worden gelezen.  

Verwerkingsgrondslagen:

Jouw uitdrukkelijke toestemming + ons gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard totdat jij je “My Atkins” account verwijderd ofwel in ieder geval vanaf het moment dat het langer dan één (1) jaar geleden is nadat je voor de laatste keer voor jouw account hebt ingelogd (zie B5 hierboven). De functionaliteit van het Forum is direct gekoppeld aan jouw persoonlijke “My Atkins” account. In verband hiermee, blijven jouw persoonsgegevens ook opgeslagen wanneer jij feitelijk geen gebruik maakt van het Forum, maar jouw “My Atkins” account wel blijft aanhouden (voor andere doeleinden).  

 

Ad C)   Met welke derde partijen delen wij jouw persoonsgegevens?

Atkins deelt jouw persoonsgegevens met derde partijen in de hieronder beschreven situaties met bijbehorende redenen:

 • Wanneer wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om jouw persoonsgegevens aan een derde partij te (moeten) verstrekken;
 • Met partijen die Atkins ondersteunen in onze dienstverlening. Deze partijen kunnen daarbij handelen als een zogenoemde “verwerker” in de zin van de AVG. Denk hierbij aan partijen die ons ondersteunen in het afhandelen van de aankopen via onze Webshop en het in stand houden en verbeteren van onze website (onder meer aangaande e-mail software, webanalytische software, support bij marketing en reclame). Maar denk daarbij ook aan partijen als onze accountant, juridische of andere adviseur(s), aan wie wij in voorkomende gevallen jouw persoonsgegevens moeten verstrekken (bijvoorbeeld bij het administreren van aankopen via de webshop of het verlenen van juridische bijstand ingeval van bijvoorbeeld een klacht of geschil).

 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken, dan zorgen wij er met een (verwerkers) overeenkomst onder meer voor dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden gebruikt en dat zij jouw gegevens zullen verwijderen zodra ze niet meer nodig zijn voor hun verwerkingstaak.

 • Als wij jouw persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland sturen, gebeurt dat doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat naar de mening van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt. Wanneer jouw gegevens naar een land wordt gestuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Atkins ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

 

Ad D)   Op welke manieren brengen wij jouw websitebezoek in kaart?  / gebruik van cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar (zoals gegevens uit je “My Atkins” account en jouw aankopen in onze webshop). Dit, met als doel om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Bij het verzamelen en combineren van jouw gegevens, maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Wanneer je meer over deze cookies wil weten en welke verschillende cookies wij allemaal gebruiken voor onze website en webshop, dan verwijzen wij jou hierbij (door) naar onze cookieverklaring.       

 

Ad E)    Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken van buitenaf?

Atkins treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of niet gewenste openbaarmaking zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zo maken wij gebruik van een firewall, is onze software geüpdatet, beperken wij de toegang tot jouw gegevens tot geautoriseerde medewerkers en delen wij alleen gegevens met derden via een beveiligde verbinding.     

 

Ad F)    Welke rechten jij hebt als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG die je ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen?

Als zogenoemde “betrokkene” in de zin van de AVG, heb jij het recht om te weten welke persoonsgegevens wij allemaal van jou vastleggen en met welke partijen wij die allemaal hebben gedeeld (het recht op informatie over de verwerkingen). Hiervoor kun je contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens aan het begin van dit privacy statement). Wij zullen ons ervoor inspannen om binnen de wettelijke termijn te reageren. Buitensporige verzoeken kunnen en mogen wij buiten behandeling laten.

Naast het bovengenoemde informatierecht, heb jij als “betrokkene” de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken (ingeval onze verwerking is gebaseerd op de door jou al dan niet uitdrukkelijk gegeven toestemming);
 • Het recht om een klacht over ons of over de door ons uitgevoerde verwerkingen in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten rectificeren en/of te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens, waaronder begrepen het zogenoemde recht om “vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking aangaande de verwerking van jouw persoonsgegevens (ofwel het tijdelijk stil zetten van onze verwerkingen);
 • Het recht op verzet  tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • Het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (dataportabiliteit);
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Indien je meer informatie wenst over jouw rechten als “betrokkene”  in de zin van de AVG, verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Handhaving

Atkins verleent haar volledige medewerking aan gerechtelijke – of andere overheidsinstellingen bij het opsporen van personen die onze dienstverlening voor illegale activiteiten aanwenden. Wij behouden ons het recht voor gegevens vrij te geven van personen waarvan wij menen of vermoeden dat deze in strijd handelen met onze inhoudsrichtlijnen en tevens die instellingen op de hoogte te stellen van enigerlei activiteiten waarvan wij op redelijke gronden kunnen aannemen dat deze onwettig of ontoelaatbaar zijn.

 

Wijzigingen

Onze website is altijd in ontwikkeling en de wet – en regelgeving aangaande privacy kunnen veranderen.  Mede om deze redenen, is ons Privacy statement aan veranderingen onderhevig en behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. 

Op het moment dat er iets voor jou wijzigt, zal dit minimaal 10 dagen van te voren in het Privacy statement worden aangegeven. Wij raden u aan ons Privacy statement regelmatig te bekijken. Voor eventuele overige vragen over ons Privacy Statement of privacy beleid, verzoek wij u om contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens hiervoor onder het kopje “Wie zijn wij?”).  Wij plaatsen altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement. Eerdere versies kunnen op uitdrukkelijk verzoek aan jou worden toegezonden.

 

Versie: 25 mei 2018